• Factory Outlet High Quality Customized Abrasion-Resistant pvc Pu Leather Fabric for Fashionable Goods
 • Factory Outlet High Quality Customized Abrasion-Resistant pvc Pu Leather Fabric for Fashionable Goods

Zawod rozetkasy Moda önümleri üçin ýokary hilli ýöriteleşdirilen aşgazana çydamly pvc Pu deri mata

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sargyt nädip etmeli?

OEM & ODM

Kompaniýamyz OEM we ODM hyzmatlaryny hödürleýär.OEM: OEM önümleri marka öndürijileri üçin ýörite öndürilýär.Marka adyny diňe önümçilikden soň ulanyp bilerler.Öndürijiniň öz önümçilik adyny ulanmaly däldirler.ODM: Bu marka kompaniýasynyň önümiň awtorlyk hukugyny satyn alandygyna baglydyr.Notok bolsa, kompaniýanyň dizaýn nyşany bolmasa, öndürijiniň önümçiligi özbaşdak gurnamaga hukugy bar.

TEAM

purse-gacf83b727_1920

Asyl bahanyň artykmaçlygy

Döredijilik direktory

Deri fabrigi tarapyndan sumkalary özleşdirmek işinde ilki bilen göz öňünde tutulmaly zat bahadyr, sebäbi deri zawodlarynyň köpüsi esasan müşderiniň hakyky usulyna esaslanyp, bahalarynyň nämedigini, soň näçeräk pul gazanyp boljakdygyny bahalandyrýarlar. harçlamaly, biz has tygşytly emeli deri zawody.

handbags-ga21355733_1920

Hil kepilligi

Gaty hil synagy

Marketing müdiri

Deri zawodyndan ýörite haltalary saýlamakda hil hem göz öňünde tutulmaly bir zat.Köp kompaniýalar has gowy hilli sumkalary sazlamak üçin has ýokary baha sarp etmek isleýärler.Düzeltmezden ozal has ygtybarly deri zawodyny saýlamaly.Size bu kömek tapgyryny getirip bileris.

call-center-g67a6eb2bc_1920

Professional hyzmat topary

Jemgyýet müdiri

Mundan başga-da, deri zawodynyň bu haltalaryny özleşdirmekde, satuwdan soňky hyzmatyny hem göz öňünde tutmalydyrlar.Galyberse-de, deri zawody satuwdan soň bize gowy hyzmat berip bilmese, sarp ediş toparlarynyň satyn alynmagyna täsir etjek bir topar sergini getirip bilmez.

Pofressional hil barlagy

Pofressional

OEM we ODM önümleri

Solvent mugt PU

Özbaşdak düzülip bilner

Gidroliziň garşylygy
Aşgazan garşylygy
Hromatiki proses
Pearlescent tehnologiýasy
Gül siňdirmek
Emboss çap etmek
Daşky gurşawyň talaplary: 6p +, REACH

PU
Semi

Icarym silikon deri

Özbaşdak düzülip bilner

Öňe sürmeklige garşy ösen
Gidroliziň garşylygy
Geýmäge çydamly we eplenmäge çydamly
Hromatiki proses
Pearlescent tehnologiýasy
Emdiriş nagşy
Gül çap etmek
Daşky gurşawyň talaplary: 6p + ýetmek

BIZ REARADY ..

BIZ GEÇ. .RIS

BIZ ÇÖZGÜN

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Customöriteleşdirilen zawod bolanymyz üçin önümiňiziň zerurlyklaryny 100% kanagatlandyrmalydyrys.Munuň üçin nusgalary ibermegiň birnäçe tapgyry bolup biler.Talaplara laýyk gelýän bar önümleri size iberip bileris, ýa-da jikme-jik talaplaryňyzy goşmak bilen nusgalaryňyzy bize iberip bilersiňiz.

  how to order

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň