• A lot of people know cars ,anybody knows the latest car interior design materials?
  • A lot of people know cars ,anybody knows the latest car interior design materials?

Köp adam awtoulaglary bilýär, iň soňky awtoulag içerki dizaýn materiallaryny bilýän barmy?

Häzirki wagtda Hytaýda orta we ýokary derejeli awtoulaglardaky oturgyç materiallary, adatça, Alcantara we Nappa derisini ulanýar, ikisine-de ideg etmek gaty amatly däl, ikinjisi haýwanlary goraýjylar tarapyndan tankyt edilýär.Deri ýaly derä ýakymly täsir edýän, aşgazana we garramaga ideg etmek aňsat bolan material barmy?

ALP1

2021-nji ýylyň 21-nji awgustynda “China Express” we “Dow” bilelikde Şanhaýda iki tarapyň üç ýyllyk bilelikdäki gözleg we innowasiýa materiallary ylmy üstünliklerini ösdürmek - awtoulag interýerleri üçin tassyklanan dünýäde iň ýokary derejeli LUXSENSE silikon deri önümçiliginiň çykarylandygyny habar berdiler. gonan, HiPhi X-a ilkinji ulanylar. Gaohe Awtoulag LUXSENSE-iň saýlamasyny resmi taýdan açjakdygyny mälim etdi.silikon derisentýabr aýynda açyk reňkli içki matalar.

“Huaren Express Gaohe Automobile” -ny esaslandyryjy Ding Lei: “Amaly daşky gurşawy goraýjy hökmünde men kompaniýa bilen Dowyň arasynda hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürýärin. Iki kompaniýanyň arasyndaky adaty ýeke-täk hyzmatdaşlyk tertibi ýokary materiallary gözlemekden we işläp düzmekden gönüden-göni başlaýar we “daň atýanlary” ulanýanlar üçin pes uglerodly we ekologiýa taýdan arassa geljegi döretmek üçin dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýasyny ulanýar. Häzirki zaman önümi täzelik ýaly bolup görünýär. ýokary tehnologiýaly materiallardan, ýöne bu pudak üçin adamzat siwilizasiýasy üçin uly böküş we adam bilen tebigatyň has sazlaşykly gatnaşyklaryna goşant goşar. "

ALP2
ALP3

Dünýädäki ilkinji silikon deri materialy, Hytaýyň Express we Dow kompaniýasy tarapyndan adam saglygy we kaşaň täsir etmek üçin ýörite döredilen innowasion materialdyr.Diňe bir derä ýakymly täsir etmek we näzik duýgy bilen çäklenmän, könelişme garşylygy, garramaga garşylyk, antifolýasiýa we ýangynyň yza galmagy taýdan täze derejä ýetýär.Şeýle hem zyýanly erginleri we plastifikatorlary öz içine almaýar, yssyz we üýtgewsiz, howpsuz, sagdyn, az uglerodly we ekologiýa taýdan arassa durmuş ýörelgesini getirýär.Örän berk material talaplary bolan awtoulag meýdançasy üçin täze silikon deri, ulanyjylara “rahatlyk, saglyk we kaşaň” syýahat tejribesini almaga mümkinçilik berýän ýokary derejeli we daşky gurşawy goramagyň täze görnüşini saýlar.


Iş wagty: Awgust-31-2021