• The Most Fashionable And Charming Clothes This Autumn
  • The Most Fashionable And Charming Clothes This Autumn

Bu güýzde iň moda we özüne çekiji eşikler

Däp bolşy ýaly, güýzüň başyndan soň güýz bolsa-da, indi awgustyň ortalaryna we ahyryna girdi.Iru-giç howa birneme salkynlap başlady we güýz ýaly barha köpelýär.Bu güýzde haýsy eşik meşhur bolar?Haýsy eşikler moda we özüne çekiji?Köp modaçylar bu hakda eýýäm pikirlenip başladylar.

Bu gün, italýan Ermanno Scervino markasy bilen satuwa çykarylan 2021-nji ýylyň güýz / gyş aýlary üçin täze taýýar eşikleri paýlaşalyň.Ajaýyp deri krujka nagyşlary, romantik we tertipsiz nagyşlar, gaty owadan!

xw2-2
xw2-3
xw2-4

Nagyş keşbi elmydama “Ermanno Scervino” brendiniň güýçli taraplaryndan biri bolupdy.2021-nji ýylyň güýzünde we gyşynda ösümlik nagyşlary bilen bezelen deri matalaryň uly meýdany işe girizildi.Bu deri mata, köplenç görünýän, ajaýyp we owadan dantelli ýalydyr.

Nagyş nagyşlarynyň bu tapgyry ösümlikleri element hökmünde ulanýar.Bu ýazdan we tomusdan başlap, ösümlik nagyşlary elmydama iň moda elementleriniň biri bolupdy we tebigata gaýdyp gelmek iň soňky moda.

xw2-5
xw2-6

Gara switer, owadan we zenan bolan goňur näzik dantelli deri yubka bilen jübütlenendir.Gara switer goňur ösümlik nagşy bilen nagyşlanýar, krujka ownuk deri yubkany reňkde we stilde gaýtalaýar.Beýleki bir tarapdan, switeriň sütükli duýgusy, görnüşi hakykatdanam üýtgeşik bolan deriniň ýalpyldawuklygy bilen tapawutlanýar!

xw2-5
xw2-6

Ermanno Skervino beýleki materiallaryň dantelini hem hödürledi.Bu görnüşli krujka, adatça görýän danteligimizden gaty tapawutlanýar.Onuň nagşy gaty üç ölçegli we gurluşy birneme kyn we galyň görüner.Örän dokumaly, çaýkanman, köýnek hökmünde dizaýn edilen, owadan we ösen görünýär.

Ermanno Skervino, şeýle hem, ýumşak materiallar bilen birgiden krujka çykardy.Käbir krujkalar ýalpyldawuk we örän nepis dürli göwher bilen örtülendir.

ErmannoServino güýz we gyş eşiklerini halaýarsyňyzmy?ErmannoServino hakda güýz / gyş taýýar geýim gaty gowy!Deri krujkalar nepis we polotensalar romantik we tertipsizdir.Sen näme pikir etýäň?


Iş wagty: Awgust-31-2021