• The Sofa Is A Common Seat And Why Not Chooes A Ecofriendly Material
  • The Sofa Is A Common Seat And Why Not Chooes A Ecofriendly Material

Divan umumy oturgyç we näme üçin ekofriendiki material saýlamaýarsyňyz?

Divan umumy oturgyç bolup, güýçli amaly ýerine ýetirýär we ulanyjylaryň maddy talaplaryny kanagatlandyryp bilýär, ýöne belli bir derejede gadyryny bilýär we ulanyjynyň estetiki tagamyny görkezýär.Durmuş derejesiniň ýokarlanmagy bilen divanlaryň rahatlygy sarp edijä öwrüldi.Diwanlaryň hilini ýokarlandyrmak we has köp sarp edijini özüne çekmek üçin, köp sanly divan kompaniýalary divan ýasamak üçin çig mal hökmünde tebigy derini saýlaýarlar.Isleg gaty uly.Tebigy deriniň bahasy tutuş diwanyň bahasynyň 60% -ini emele getirýär we kompaniýalaryň köpüsi az mukdarda ýönekeý mehaniki enjamlar bilen doldurylan tebigy deri üçin iň ýönekeý el bilen kesiş usullaryny ulanýarlar.Gaýtadan işlemegiň bu görnüşi kärhanalary köp kynçylyklara sezewar edýär: deriniň pes ulanylyşy, gaýtadan işlemegiň netijeliligi, işçi güýjüniň ýokarylygy we ş.m.Bu meseleler, uzak möhletleýin nukdaýnazardan diwan kärhanalaryny özgertmek we kämilleşdirmek üçin amatly bolmadyk kärhanalaryň önümçilik bahasyny hökmany suratda ýokarlandyrýar.

xw3-1

Customöriteleşdirilen mebelleriň ösmegi we ösmegi bilen, ähli mebel bazary kem-kemden “köp görnüşli, ownuk partiýalaryň” önümçilik aýratynlyklaryny görkezdi.Bazaryň ösüşiniň şeýle tendensiýasynda, diwanyň önümçiligi gaýtadan işlemegiň netijeliligini ýokarlandyrmaly, önümçilik modellerini täzelemeli we tutuş bazaryň önümçilik ritmine laýyk gelmek üçin iş ideýalaryny üýtgetmeli.Ösen önümçilik tehnologiýasy bazar ykdysadyýetiniň üznüksiz ösüşiniň önümidir.Önümçilik tehnologiýasynyň täzelenmegi we üýtgemegi, diwanyň görnüşine we gurluş dizaýnyna oňyn täsir edýär.Innowasiýa programma üpjünçiligini we awtomatlaşdyryş tehnologiýasyny ulanmak, divan satyn almak üçin möhüm görkezijileriň biri bolup biler.Diwanyň oturmagy rahatlygy esasan diwany ýasamak üçin ulanylýan mata baglydyr.Softumşak divanlar üçin möhüm mata hökmünde deri asylly, owadan, amatly we çydamly aýratynlyklary sebäpli sarp edijiler tarapyndan gowy görülýär we gözlenýär.

xw3-2

Diwanyň önümçiliginde adatça üç görnüşli deri bar: tebigy deri, emeli deri we gaýtadan işlenen deri.

Tebigy deri haýwanlaryň derisini çig mal hökmünde gaýtadan işlemek arkaly ýasalýar.Adaty tebigy deri doňuz derisini, sygyr derisini, at derisini we goýun derisini öz içine alýar.Bazardaky deri divanlaryň köpüsi sygyrly divanlara degişlidir.Deri divanlar ýokary ýalpyldawuklygyň, ýylylygyň gowy saklanmagynyň, ýokary çydamlylygynyň we howanyň gowy geçirijiliginiň artykmaçlyklaryna eýedir, ýöne olar gymmat.

Emeli deri hakyky deriniň daşky görnüşine we duýgusyna öýkünýän plastmassa önümidir.Adaty emeli deri PVC emeli deri, PU emeli deri we PU sintetiki deri.Emeli deriniň rahatlygy we aşgazan garşylygy hakyky deri ýaly gowy däl, ýöne bahasy hakyky deriden has arzan.

Gaýtadan işlenen deri haýwanlaryň deri galyndylaryny ezmek we himiki çig mal goşmak bilen ýasalýar.Onuň artykmaçlyklary ýokary ulanylyş derejesi we arzan bahasy, ýöne kemçilikleri pes güýç we galyň deri.


Iş wagty: Awgust-31-2021