• Custom made Diamond Pattern Fabric PVC Durable Waterproof Fabric Super Hot Sale Leather
 • Custom made Diamond Pattern Fabric PVC Durable Waterproof Fabric Super Hot Sale Leather

Customörite ýasalan göwher nagyş mata PVC çydamly suw geçirmeýän mata Super gyzgyn satuw deri

Gysga düşündiriş:

Theyllaryň dowamynda işlenip düzülen senenama prosesi, dürli gatlaklary, täze reňkleri we üç ölçegli duýgur önümleri bilen taýýar önümleri öndürdi.


Önümiň jikme-jigi

Sargyt nädip etmeli?

Gysgaça syn

Material: PVC

Yzky usullar: dokalan

Nusga: omörite nagyş

Giňligi: 54/55 "

Ulanylyşy: sumka, goşlar, awtoulag içerki, oturgyç, bezeg, mebel, depder, divan, kanselýariýa

Aýratynlygy: aşgazana çydamly, çişmä garşy, suw geçirmeýän

Galyňlygy: 0.6-1.5mm

Gelip çykan ýeri: FuZhou, Hytaý

Marka ady: Politech

Önümiň ady: qualityokary hilli deri

Ulanylyşy: SOFA FURNITURE, Maşyn içerki

Reňk: Altyn gök we gara, ýöriteleşdirilen reňk

Programma: sumka sumkasy

Harydyň ady: Pvc Dokma deri

Arka tarapy: dokalan arka

MOQ: 1000 metr

Mysal: mugt nusga

Görnüşi: Artifiki deri

Paket: 20/35/50 Metr / rulon

src=http___cbu01.alicdn.com_img_ibank_2018_305_944_9284449503_1701083065.310x310.jpg&refer=http___cbu01.alicdn

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby: Hepdede 50000 metr / metr

Gaplamak we eltip bermek

Gaplaýyş maglumatlary: rulon üçin 50 metr

Port: FuZhou porty

3D nagyş tehnologiýasy

Şonuň üçin bu gözleg ýokardaky meselelere esaslanýar, dürli emeli deri materiallaryny ulanýar, metalyň tekiz gurluşyny birleşdirýär we içerki we halkara dizaýnerler we markanyň adaty şaý-sepler dizaýny bilen bazar derňewi, induksiýa we gözlegler arkaly, Deri materialdan ýasalan şaý-sepleri dizaýn usullaryny sarp edijiler üçin aladalanmak derejesine, dürli deri material şaý-seplerini dizaýn usullaryny sarp edijilere satmak we deri materiallaryndan şaý-sepleri dizaýn usullaryny sarp edijilere baha bermek we ş.m. ahyrky netijede deri material şaý-seplerini dörediň. şaý-sepler dizaýnynda deri materiallarynyň täze ugruna garşy çykyp, özboluşly özüne çekijiligi bilen.

2f61197dd62bcb9158b12b88c646c656
Custom made Diamond Pattern Fabric PVC Durable Waterproof Fabric Super Hot Sale Leather
Custom made Diamond Pattern Fabric PVC Durable Waterproof Fabric Super Hot Sale Leather-2

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we kesmek:Gaplamak we daşamak Müşderiniň aýratyn talaplary ýok bolsa, kompaniýanyň gaplama aýratynlyklaryna eýereris: plastik halta gaplamak, rulon üçin 35 metr ýa-da rulon üçin 50 metr.

packing

Gaplamak we hasaplamak

Shipping

Eltip bermek we eltip bermek

Logistika hyzmatlary:Müşderi logistikany görkezmeýän bolsa, kompaniýamyz müşderiniň talaplaryna laýyklykda logistikany tertipleşdirer we logistika maglumatlary berer.

logistics

Sorag-jogap

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda satmak isleýän bolsaňyz, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 20-30 gün dowam edýär.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemese, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% balans.

Haryt kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderi meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen howp gaplamalaryny we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Eltip bermek üçin tölegler nähili?

Eltip bermek bahasy, harytlary saýlamagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Dünýädäki iň oňat moda nusgasy!

Biz elmydama gözleýäris!

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Customöriteleşdirilen zawod bolanymyz üçin önümiňiziň zerurlyklaryny 100% kanagatlandyrmalydyrys.Munuň üçin nusgalary ibermegiň birnäçe tapgyry bolup biler.Talaplara laýyk gelýän bar önümleri size iberip bileris, ýa-da jikme-jik talaplaryňyzy goşmak bilen nusgalaryňyzy bize iberip bilersiňiz.

  how to order

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň