• High quality embossing PVC artificial faux synthetic leather product rexine for car seat sofa bag luggage
 • High quality embossing PVC artificial faux synthetic leather product rexine for car seat sofa bag luggage

Awtoulag oturgyjynyň divan goşlary üçin ýokary hilli nagyşly PVC emeli ýalňyş sintetiki deri önüminiň reksini

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sargyt nädip etmeli?

car-g864d90508_1920

Gysgaça syn

Material: PVC

Yzky usullar: dokalan

Nusga: nagyşlanan

Giňligi: 54/55 "

Ulanylyşy: oturgyç, sumka, mebel, divan, ellik, awtoulag oturgyjy, awtoulag, aýakgap, goş, geýim, sumka, sumka we eşik

Aýratynlygy: Suw geçirmeýän, elastik, çişmä garşy, aşgazana çydamly, ýuwulýar

Galyňlygy: 0.9mm

Gelip çykan ýeri: FuJian, Hytaý

Marka ady: POLYTECH

Model belgisi: SF-3F-EV11 / SUM

Ulanylyşy: Awtoulagyň içki bezegi

Reňk: özleşdirilip bilner

Arka tarapy: Secco esasy mata

MOQ: 1000 metr / reňk

El duýgusy: ýumşak ýa-da gaty, size bagly

Eltip beriş wagty: materialhli materiallar kanagatlanandan 10-20 gün soň

ini: 54 '' - 55 ''

Port: FuZhou porty

Paket: dokalan halta, aç-açan, kagyz kagyzy

Görnüşi: Awtoulagyň içerki örtügi PVC

Önümiň görkezilmegi

4

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary:Aç-açan plastik haltalar / dokalan halta / kagyz kagyzy we ş.m.

Gurşun wagty

Mukdary (ölçegler) 1 - 1000 > 10000
Est.Wagt (günler) 15 Gepleşik geçirmek

Üns bermäge mätäç meseleler

Sargyt goýmazdan ozal, talaplaryňyz barada has köp bilmegimiz zerur bolup biler.

1. Deriňiz näme üçin ulanylýar?Awtoulaglar, divanlar, ýahtalar, motosikller, öý bezegi diwar kagyzlary ýa-da başga?

2. Nusgalary ýa-da aýratyn zerurlyklary berip bilersiňizmi?Mysal üçin, suw geçirmeýän funksiýa, ýalyn saklaýjy funksiýa, garramaga garşy funksiýa we ş.m.

3. Maksatlaýyn bahaňyz näme?

Deriniň formulasyny maksatlaýyn bahaňyza görä sazlap bileris, bu daşky görnüşi birmeňzeş, ýöne funksiýasy başga.

4. Gowşuryş senäňizde talaplar barmy?

Önümçiligi meýilleşdirmeli.Sargydyňyz gyssagly bolsa, işlemegi çaltlaşdyrarys we wagty habar bereris.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we kesmek:Gaplamak we daşamak Müşderiniň aýratyn talaplary ýok bolsa, kompaniýanyň gaplama aýratynlyklaryna eýereris: plastik halta gaplamak, rulon üçin 35 metr ýa-da rulon üçin 50 metr.

packing

Gaplamak we hasaplamak

Shipping

Eltip bermek we eltip bermek

Logistika hyzmatlary:Müşderi logistikany görkezmeýän bolsa, kompaniýamyz müşderiniň talaplaryna laýyklykda logistikany tertipleşdirer we logistika maglumatlary berer.

logistics

Kim bilen işleýäris?

Önümiň hiline berk gözegçilik edýändigimiz we dogruçyl we pragmatiki hilimiz sebäpli, bu ýyllarda tehnologiýamyzy indiki derejä çykaran içerki we halkara ýokary derejeli markalardan köp hyzmatdaşlyga eýe bolduk.

cooperation

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Customöriteleşdirilen zawod bolanymyz üçin önümiňiziň zerurlyklaryny 100% kanagatlandyrmalydyrys.Munuň üçin nusgalary ibermegiň birnäçe tapgyry bolup biler.Talaplara laýyk gelýän bar önümleri size iberip bileris, ýa-da jikme-jik talaplaryňyzy goşmak bilen nusgalaryňyzy bize iberip bilersiňiz.

  how to order

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň