• Perforated Automotive car upholstery Good quality car seat leather vegan
 • Perforated Automotive car upholstery Good quality car seat leather vegan

Deşikli Awtoulag abzallary Gowy hilli awtoulag oturgyç deri wegetarian

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sargyt nädip etmeli?

cotton-g60b2dbb56_1920

Gysgaça syn

Material: Semi PVC

Yzky usullar: dokalmaýan

Nusga: nagyşlanan

Giňligi: 54/55 "

Ulanylyşy: Bezeg, oturgyç, sumka, mebel, diwan, awtoulag oturgyjy, awtoulag, mebel

Aýratynlygy: Suw geçirmeýän, elastik, çişmä garşy, aşgazana çydamly, durnukly, uzalýan, suwa çydamly

Galyňlygy: 1,0 mm (Düzülip bilner)

Gelip çykan ýeri: FuZhou, Hytaý

Marka ady: POLYTECH

Model belgisi: SF-C3F / NY / ZL-E134-M

Ulanylyşy: Awtoulagyň içerki bezegi

Programma: awtoulag oturgyjynyň gapagy

Reňk: Custöriteleşdirilen reňk

Arka tarapy: mikrofiberden nusga

Dizaýn: OEM dizaýnlary

Töleg: 30% T / T goýum tölegi

Hususy: GÖRNÜŞ

El duýgusy: orta ýumşak

Hil: ajaýyp

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby:Günde 30000 metr

Gaplamak we eltip bermek

Gaplaýyş maglumatlary: içindäki güýçli kagyz turbasy, 2 gatly PVC film + köpürjikli film

Port: FuZhou

地图副本

Toparymyz

Kompaniýaňyzyň nirede ýerleşýändigine garamazdan 48 sagadyň dowamynda hünärmenler toparyny döredip bileris.Mümkin bolan meseleleriňizi harby takyklyk bilen çözmek üçin toparlarymyz elmydama hüşgärdirler.Işgärlerimiz yzygiderli bilim alýarlar, şonuň üçin häzirki bazar tendensiýalaryna laýyk gelýär.

Specialörite müşderilerimiz

图片1

Pofressional hil barlagy

Kompýuter uniwersal material synag enjamy
Sanly displeýiň aklygy ölçeýji
Elektrik termostatik suw hammam polat
Mikrokompýuter kislorod bomba kalorimetri
Programmirläp bolýan hemişelik temperatura we çyglylyk synag kamerasy
Guty görnüşli garşylyk peç elektrik peçiniň temperatura gözegçiligi
Elektrik ýyladyş hemişelik guradyjy peç
Jyn we dartyş enjamyny ýazyň
Visokary ýapyşykly metr
Deriniň eplenýän synagy
Eplenýän synagçy
Saryk synagy synagy

X floresan spektrometri
Reňk fstness synagçysy
Geçirijilige garşy synag
Sowuk synag enjamy
Ultrases arassalaýjy
Eý çyglylygy barlaýjy
Suwuk hromatograf
MARTINDALB sürtülme synag enjamy
Mata alawyny yza süýşüriji öndürijilik synagy
Kliwlend fleş nokadyny barlaýjy
TABER aşgazan synag enjamy

SOPHISTICATED

Durmuşy doly derejede ýaşaň

Deri önümlerini ýasamak üçin deriniň bir bölegini ulanmakdan başga-da, deriniň üstüni bejermegiň köp gyzykly usullary bar.Dokalan nagyş şolaryň biridir.

"Biz öňe gitmegi, täze gapylary açmagy we täze zatlar etmegi dowam etdirýäris, sebäbi bilesigelijilik we bilesigelijilik bizi täze ýollara alyp barýar".

Wolt Disneý

纸巾盒

Hünärmenler ýaly

Hünärmenler jikme-jiklikleriň üýtgemegi arkaly has köp dokalan eserleri ösdürdiler.

编织抱枕

Öý duýgusy

Dokma nagşy, öý goş-golamlaryny ulanmak, öý duýgusyny goşmak üçin gadymy mebel öndürmek usulydyr.

2

Moda tendensiýasy

Moda önümleriniň döredilmegine köp sanly moda uly sumka kompaniýalary dokalan nagyş elementlerini ulanýarlar


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Customöriteleşdirilen zawod bolanymyz üçin önümiňiziň zerurlyklaryny 100% kanagatlandyrmalydyrys.Munuň üçin nusgalary ibermegiň birnäçe tapgyry bolup biler.Talaplara laýyk gelýän bar önümleri size iberip bileris, ýa-da jikme-jik talaplaryňyzy goşmak bilen nusgalaryňyzy bize iberip bilersiňiz.

  how to order

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň