• Natural Weather resistance High Temperature and Abrasion Resistance Silicone Leather for Furniture Car Yacht Upholstery
 • Natural Weather resistance High Temperature and Abrasion Resistance Silicone Leather for Furniture Car Yacht Upholstery

Tebigy howa garşylygy Highokary temperatura we aşgazana garşylyk Silikon deri mebel awtoulag ýahtasy üçin deri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sargyt nädip etmeli?

Tebigatdan alyndy

Silikon örän giňden ýaýran element, ýöne tebigatda ýönekeý bir madda hökmünde seýrek ýüze çykýar, ýöne gaýalarda, çagyllarda we tozanlarda giňden ýaýran çylşyrymly silikat ýa-da kremnit görnüşinde ýüze çykýar.Universelemdäki kremniniň ätiýaçlyklary sekizinji orunda durýar.Crer gabygynda, ýer kislotasynyň umumy massasynyň 26,4% -ini emele getirýän, ikinji kisloroddan soň ikinji orunda durýar (49,4%).

Silikonymyz derýa gumlaryndan alynýar.

Silikon deri näme?

Silikon deri, çig mal hökmünde silisiýa jelini ulanyp, ekologiýa taýdan arassa deriniň täze görnüşidir.Bu täze görnüş, gaýtadan işlemek we taýýarlamak üçin ultra süýümli süýümler, dokalan matalar we beýleki substratlar bilen birleşdirilýär.Dürli önümçilik goşundylary üçin amatly.Silikon deri, derini ýasamak üçin dürli substratlara silikony örtmek we daňmak üçin erginsiz tehnologiýany ulanýar.

Hapalanma ýok

Gapdal zynjyrlaryň hemmesi polýar däl CH baglanyşygy, birek-birekli, gowşak güýç;çeýe molekulýar zynjyr Cis;dik molekulýar düwün gurluşy;ýerüsti energiýany kiçeldýär.Şeýlelik bilen gidrofobiki, hapalanmaga garşy.

Tempreture çydamly

121 kkal / Mole çenli Si-O baglanyşyk energiýasy (CC baglanyşyk energiýasy 82,6 kkal / mole), ýokary ýylylyk durnuklylygy;capacityokary kuwwatly temperatura, pes temperatura çydap bilýär, köplenç -40-200 to garşylygy görüň, üznüksiz bölüniň, bölünmäň.Örän ýokary we pes temperatura öndürijiligi bilen.

Elektrik izolýasiýasy

Gowy elektrik izolýasiýa häsiýetleri, Onuň dielektrik ýitgisi, naprýatageeniýe garşylygy, arkanyň garşylygy, korona garşylygy, bedeniň önümine garşylygy we ş.m.

Anti-UV

Esasy zynjyr SI-O baglanyşygydyr, goşa baglanyşyk ýok, UV Light we ozonyň dargamagy aňsat däl.Gowy UV garşylygy we duz sepmek garşylygy.

Howa garşylygy

Pes işjeňlik, ulalmaga gaty çydamly Garrylyk we haýwan enjamlary ret edilmezden beden;adamy emele getirýär Bedeniň gurluşy we gatnaşygy Metabolizmada möhüm faktor.

Biokompatisiýa we howpsuzlyk

Silikon bedeniň dürli funksiýalarynda möhüm rol oýnaýar we minerallaryň siňdirilmegi bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Silikon deri dürli deri duýgurlyk synaglaryndan geçdi.

Reňk gabat gelmegi

Daşky gurşaw guramasynyň daşky gurşawy goramak baradaky talaplary barha güýçlenýärkä, adam bedenine zyýan bermeýän ekologiýa taýdan arassa pigmentleri ulanýarys.

Reňk Pantone reňk kartasyna degişlidir.

Koprak oka

Zyňyndylar

Adaty deri bilen deňeşdirilende, silikon deriniň gidroliz garşylygy, pes VOC, ysy ýok we daşky gurşawy goramakda has artykmaçlyklary bar.

Koprak oka

Önümiň ýokary derejesi

Adaty deri bilen deňeşdirilende, silikon deri ajaýyp biokompatisiýa, howanyň çaltlygy, fiziki aýratynlyklary boýunça has artykmaçlyklara eýedir, iň esasysy, bu tebigy zat.

Koprak oka

Call us today at +86 591 85698818 or email nicole@cnpolytech.com

Salgy : ShengFa Road, JiangYin senagat zolagy, Fujian welaýaty, Hytaý.Poçta kody : 350309


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Customöriteleşdirilen zawod bolanymyz üçin, önümiňiziň zerurlyklaryny 100% kanagatlandyrmalydyrys.Munuň üçin nusgalary ibermegiň birnäçe tapgyry bolup biler.Talaplara laýyk gelýän bar bolan önümleri iberip bileris, ýa-da jikme-jik talaplaryňyzy goşmak bilen nusgalaryňyzy bize iberip bilersiňiz.

  how to order

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň