• 1.35mm thickness High Quality Practical Bulk Multifunction Artificial Synthetic Stocklot PVC Leather For Car inside decoration Placemat
 • 1.35mm thickness High Quality Practical Bulk Multifunction Artificial Synthetic Stocklot PVC Leather For Car inside decoration Placemat

Galyňlygy 1,35mm

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sargyt nädip etmeli?

Çalt Jikme-jiklikler

Material: PVC

Yzky usullar: dokalan däl

Nusga: RIS

Ulanyş: Plasemat bezeg, oturgyç, awtoulag oturgyjy

Aýratynlygy: Suw geçirmeýän, çişmä garşy, aşgazana çydamly, galypdan basyň

Galyňlygy: 1,35mm ýa-da beýlekiler

Gelip çykan ýeri: FuZhou Hytaý

Marka ady: Politech

Giňligi: 1,3 metr-1,5 metr

Programma: Bezeg; Awtoulag oturgyjy

Faceüzü: Bezeg nagşy

Aşakdaky ýeri: Dokalan däl mata

esasy sözler 1: çeper deri

esasy sözler 2: PVC emeli deri

esasy sözler 3: arzan emeli deri

Port: FuZhou

Gurşun wagty

Mukdary (inedördül metr) 1 - 1000 > 1000
Est.Wagt (günler) 15 Gepleşik geçirmek
23

PU deri bejergisi

Diňe hakyky deri seresaplylyk bilen üpjün edilmeli däl, PU derisi hem uzak möhletli ulanylmagyny üpjün etmek üçin seresaply ideg etmelidir. Dürli çig mal we fiziki aýratynlyklar PU derisiniň tehniki usulyny kesgitleýär.Deriniň umumy gorag usuly aşakda görkezilýär.

1. PU derisini saklamak.Gündelik deri divanlary arassa we ýumşak pagta mata sepmek üçin ulanylýan tehniki mumy pürküň.Soňra PU derisiniň ýüzüni süpüriň, hemmesini süpüriň we şemalladylýan ýerde asyň.Bu, PU derisini asyl şöhlesi bilen ýalpyldadyp biler.

PU Leather Maintenance
PU Leather Maintenance1

2. PU derisi ýagyşa ýa-da suwa sezewar bolsa, ony wagtynda guratmaly ýa-da arassa ýumşak mata bilen guratmaly we çyglylyk sebäpli deriniň galyndylarynyň öňüni almak üçin gowy şemalladylýan ýerde guratmaly.PU derisi hapa bolanda, tozany süpürmek üçin arassa ýumşak mata ulanyň, PU-nyň üstündäki tegmilleri arassalamak üçin suwa batyrylan pagta mata ulanyň, soňra bolsa salkyn we şemalladylýan ýerde guradyň.

3. PU deri el bilen ýa-da maşyn bilen gury arassalanandan soň, deriniň reňkli bolmagy, esasanam deriniň köplenç sürtülýän ýerleri we açary bejermeli we reňki deň derejede ulanylmaly.Reňklemäni gutaranyňyzdan soň, ony guratmak üçin şemalladylýan ýere goýuň.Arassalanandan soň, şemalladylýan ýerde goýuň we kölegede guradyň.

PU Leather Maintenance2

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Customöriteleşdirilen zawod bolanymyz üçin önümiňiziň zerurlyklaryny 100% kanagatlandyrmalydyrys.Munuň üçin nusgalary ibermegiň birnäçe tapgyry bolup biler.Talaplara laýyk gelýän bar önümleri size iberip bileris, ýa-da jikme-jik talaplaryňyzy goşmak bilen nusgalaryňyzy bize iberip bilersiňiz.

  how to order

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň