• Genuine Leather Elements Pattern Water Based PU Leather Fabric for Car Sofa leather
 • Genuine Leather Elements Pattern Water Based PU Leather Fabric for Car Sofa leather

Awtoulag diwany üçin hakyky deri elementleri nagyşly suw esasly PU deri mata

Gysga düşündiriş:

Önümçilikden başlap, amaly ýerine ýetirmek üçin asla hapalanma ýok

Daşky gurşawyň öndürijiligi

Görkezilen fiziki eýeçilik (Abokarky aşgazan garşylygy, gidrolizlere ýokary garşylyk, ýokary çeýe garşylyk), çydamly hil

Ajaýyp dem alýan, çyglylyga garşy öndürijilik, hakyky deri ýaly rahat täsir duýgusyny paýlaşýar

Birnäçe oýlap tapyş patenti bilen eýeçilik önümi


Önümiň jikme-jigi

Sargyt nädip etmeli?

Haryt görnüşi

Formaldegid Mugt
Hapalanmak mugt
Erkin porsy

Nol üýtgeme
Agyr metal mugt
Plastifikator Mugt

Arza

Water Based PU Leather Fabric1
Water Based PU Leather Fabric3
绿色皮革沙发

Öý dokma önümleri, bezeg, guşak bezegi, oturgyç, golf, klawiatura sumkasy, mebel, SOFA, futbol, ​​depder, graf, awtoulag oturgyjy, geýim, aýakgap, düşek, asma, perde, howa ýassygy, zontik, mebel, goş-golam, esbaplar Sport eşikleri, Çagalar we Çagalar üçin eşikler, sumkalar, sumkalar we sumkalar, ýorganlar, toý köýnegi, aýratyn ýagdaýlar, palto we penjek, geýim oýnamak, senetçilik, öý eşigi, gapy önümleri, ýassyklar, LINING bluzkalar we bluzkalar, yubkalar, mayo, draplar.

Aýratynlyklary

• Önümçilik prosesinden başlap, amaly ýerine çenli hapalanma ýok

• Daşky gurşawyň öndürijiligi

• Daşarky fiziki emläk (Abokarky aşgazan garşylygy, gidrolizlere ýokary garşylyk, ýokary çeýe garşylyk), çydamly hil

• Ajaýyp dem alýan, çyglylyga garşy öndürijilik, hakyky deri ýaly rahat duýgy duýgusyny paýlaşyň

• Birnäçe oýlap tapyş patenti bilen eýeçilik önümi

Hyzmatlarymyz

Nusgalary tassyklandan soň köpçülikleýin önümçilige taýýar.Rawhli çig mal nagt bilen satyn alynýar, şonuň üçin T / T ýa-da L / C töleg usullaryny garşylaýarys.

Satuwdan öňki hyzmat:Sargyt goýmazdan ozal berk subutnama hyzmatyny ederis we talaplara laýyk nusgalary taýýarlarys.

Satuwdan soň hyzmat:Sargyt goýlandan soň, logistika kompaniýasyny gurmaga kömek ederis (müşderi tarapyndan kesgitlenen logistika kompaniýasyndan başga), harytlary yzarlamak we hyzmatlar bermek.

Hil kepilligi:Önümçilikden ozal, önümçilik döwründe we önümçilikden we gaplamadan ozal berk we hünär hil barlaglaryndan geçer. Soraglaryňyz bar bolsa, satuwdan soňky toparymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
Kim bilen işleýäris?

Önümiň hiline berk gözegçilik edýändigimiz we dogruçyl we pragmatiki hilimiz sebäpli, bu ýyllarda tehnologiýamyzy indiki derejä çykaran içerki we halkara ýokary derejeli markalardan köp hyzmatdaşlyga eýe bolduk.

cooperation

OEM / ODM

SOFA deri, Awtoulagyň içerki deri, mebel deri, mebel deri, moda önümleri deri we ş.m.

Önümiň görkezilmegi

Water Based PU Leather Fabric12

Eltip bermek we eltip bermek

Water Based PU Leather Fabric13

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we kesmek:Gaplamak we daşamak Müşderiniň aýratyn talaplary ýok bolsa, kompaniýanyň gaplama aýratynlyklaryna eýereris: plastik halta gaplamak, rulon üçin 35 metr ýa-da rulon üçin 50 metr.

packing

Gaplamak we hasaplamak

Shipping

Eltip bermek we eltip bermek

Logistika hyzmatlary:Müşderi logistikany görkezmeýän bolsa, kompaniýamyz müşderiniň talaplaryna laýyklykda logistikany tertipleşdirer we logistika maglumatlary berer.

logistics

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Customöriteleşdirilen zawod bolanymyz üçin önümiňiziň zerurlyklaryny 100% kanagatlandyrmalydyrys.Munuň üçin nusgalary ibermegiň birnäçe tapgyry bolup biler.Talaplara laýyk gelýän bar önümleri size iberip bileris, ýa-da jikme-jik talaplaryňyzy goşmak bilen nusgalaryňyzy bize iberip bilersiňiz.

  how to order

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň