• Hydrolysis Resistance Chemical Resistant Water Based Sofa PU Leather Synthetic For Furniture
 • Hydrolysis Resistance Chemical Resistant Water Based Sofa PU Leather Synthetic For Furniture

Gidroliz garşylygy himiki çydamly suwa esaslanan divan PU mebel üçin deri sintetiki

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sargyt nädip etmeli?

Üns bermäge mätäç meseleler

Sargyt goýmazdan ozal, talaplaryňyz barada has köp bilmegimiz zerur bolup biler.

1. Deriňiz näme üçin ulanylýar?Awtoulaglar, divanlar, ýahtalar, motosikller, öý bezegi diwar kagyzlary ýa-da başga?

2. Nusgalary ýa-da aýratyn zerurlyklary berip bilersiňizmi?Mysal üçin, suw geçirmeýän funksiýa, ýalyn saklaýjy funksiýa, garramaga garşy funksiýa we ş.m.

3. Maksatlaýyn bahaňyz näme?

Deriniň formulasyny maksatlaýyn bahaňyza görä sazlap bileris, bu daşky görnüşi birmeňzeş, ýöne funksiýasy başga.

4. Gowşuryş senäňizde talaplar barmy?

Önümçiligi meýilleşdirmeli.Sargydyňyz gyssagly bolsa, işlemegi çaltlaşdyrarys we wagty habar bereris.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we kesmek:Gaplamak we daşamak Müşderiniň aýratyn talaplary ýok bolsa, kompaniýanyň gaplama aýratynlyklaryna eýereris: plastik halta gaplamak, rulon üçin 35 metr ýa-da rulon üçin 50 metr.

packing

Gaplamak we hasaplamak

Shipping

Eltip bermek we eltip bermek

Logistika hyzmatlary:Müşderi logistikany görkezmeýän bolsa, kompaniýamyz müşderiniň talaplaryna laýyklykda logistikany tertipleşdirer we logistika maglumatlary berer.

logistics

Hyzmatlarymyz

Nusgalary tassyklandan soň köpçülikleýin önümçilige taýýar.Rawhli çig mal nagt bilen satyn alynýar, şonuň üçin T / T ýa-da L / C töleg usullaryny garşylaýarys.

Satuwdan öňki hyzmat:Sargyt goýmazdan ozal berk subutnama hyzmatyny ederis we talaplara laýyk nusgalary taýýarlarys.

Satuwdan soň hyzmat:Sargyt goýlandan soň, logistika kompaniýasyny gurmaga kömek ederis (müşderi tarapyndan kesgitlenen logistika kompaniýasyndan başga), harytlary yzarlamak we hyzmatlar bermek.

Hil kepilligi:Önümçilikden ozal, önümçilik döwründe we önümçilikden we gaplamadan ozal berk we hünär hil barlaglaryndan geçer. Soraglaryňyz bar bolsa, satuwdan soňky toparymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Kim bilen işleýäris?

Önümiň hiline berk gözegçilik edýändigimiz we dogruçyl we pragmatiki hilimiz sebäpli, bu ýyllarda tehnologiýamyzy indiki derejä çykaran içerki we halkara ýokary derejeli markalardan köp hyzmatdaşlyga eýe bolduk.

cooperation

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Customöriteleşdirilen zawod bolanymyz üçin önümiňiziň zerurlyklaryny 100% kanagatlandyrmalydyrys.Munuň üçin nusgalary ibermegiň birnäçe tapgyry bolup biler.Talaplara laýyk gelýän bar önümleri size iberip bileris, ýa-da jikme-jik talaplaryňyzy goşmak bilen nusgalaryňyzy bize iberip bilersiňiz.

  how to order

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň