• Very Popular Retro Style Elastic PU Sofa Leather for decoration
 • Very Popular Retro Style Elastic PU Sofa Leather for decoration

Bezeg üçin gaty meşhur Retro stili Elastik PU divan deri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sargyt nädip etmeli?

Gysgaça syn

Material: PU, PVC
Yzky usullar: dokalan

Nusga: Iki tonly retro

Giňligi: 54/55 ", adatça 54 '' - 55 '' hem müşderiler tarapyndan ýasalyp bilner

Ulanyş: Öý dokma, bezeg, guşak, oturgyç, GOLF, sumka, mebel, diwan, depder, awtoulag oturgyjy, awtoulag, aýakgap, düşek, goş, geýim, sumka, sumka we eşik, palto we penjek, öý bezegi, uky eşigi, köýnek & Bluzkalar, Öý dokma önümleri

Aýratynlygy: Suw geçirmeýän, elastik, çişmä garşy, aşgazana çydamly, ýuwulan

Galyňlygy: 0,5-2.0mm, 0,5-2.0mm

Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý

Marka ady: POLYTECH

Reňk: müşderä çenli

Şahadatnama: EN, ROHS

Duýgur duýgy: Softumşaklyk, ýumşaklyk, müşderiler tarapyndan ýasalyp bilner

MOQ: her reňk üçin 1000 metr

Mysal: B5, A4 ýa-da beýleki ölçeg nusgasy mugt

Gaplamak: dury, dokalan halta, kagyz kagyzy

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby:Hepdede 5 kyrk aýakly gap

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary:plastik halta ýa-da plastmassa dokalan halta ýa-da kagyz kagyzy

Port:FuZhou

Gurşun wagty

Mukdary (ölçegler) 1 - 20000 > 20000
Est.Wagt (günler) 15 Gepleşik geçirmek

Sorag-jogap

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda satmak isleýän bolsaňyz, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 20-30 gün dowam edýär.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemese, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% balans.

Haryt kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderi meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen howp gaplamalaryny we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Eltip bermek üçin tölegler nähili?

Eltip bermek bahasy, harytlary saýlamagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Gadymy energiýany baglanyşdyryň

Üzüm derisi size gaty rahat we rahat duýgy berip biler

2

Gapjyk we sumka

Deri bilen birmeňzeş gurluşy we işleýşi bilen ekologiýa taýdan arassa deriniň täze görnüşi

7

Klassiki divan

Levelokary derejeli dokumasy äşgärdir.Deri diwanyň derisi tebigy epidermisiň däne gatlagyny saklaýar, deriniň üstü gaty gowy goralýar we ýalpyldawuk zerurlygy bolmazdan dokumasy gaty ýokary.El bilen ýuwmagy talap etmeýän we kemçilikleri az bolan kesilmedik jade ýaly.Daş görnüşi we hili gaty gowy.

567

Notebookyň üstü

Deriniň diriligi.Notebook örtüginiň derisiniň gandan we et haýwanlaryndan gelip çykýandygyny we tebigy ýagdaýda adamlar bilen ýakynlyk duýgusynyň bardygyny hemmämiz bilýäris.

Ussatlygymyz we tejribämiz

Pes hyzmat etmek kynlygy we uzak ömri.Gündelik durmuşda imitasiýa derisine ideg etmekdäki kynçylyk hakyky deri ýa-da mata garanyňda pesdir.

Dizaýn
%
Ösüş
%
Strategiýa
%

Etmeli ähli zadyňyz bize habar ibermekdir

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Customöriteleşdirilen zawod bolanymyz üçin önümiňiziň zerurlyklaryny 100% kanagatlandyrmalydyrys.Munuň üçin nusgalary ibermegiň birnäçe tapgyry bolup biler.Talaplara laýyk gelýän bar önümleri size iberip bileris, ýa-da jikme-jik talaplaryňyzy goşmak bilen nusgalaryňyzy bize iberip bilersiňiz.

  how to order

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň